קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 20-1 מתוך 2778
קיצורהגדרה
א'אלוהים
א"אאברהם אבינו
א"אאין אומרים
א"אאלף אלף
א"אאמר אברהם
א"אאמרי אנשי (אומרים האנשים)
א"אאריך אנפין
א"אאשת איש
אא"אאל ארך אפיים
אאאא"אאין אומרים א-ל ארך אפיים
אאאא"אאמר אויב: ארדוף, אשיג, אחלק
אאאאא"אאיש אל אחיו אבל אשמים אנחנו
אאאאאאאאא"האם אין אומרים אל ארך אפיים אין אומרים אב הרחמים
אאאאאאאא"לאם אין אומרים אל ארך אפיים אין אומרים למנצח
אאאאאאאאצ"צאם אין אומרים אל ארך אפיים אין אומרים צדקתך צדק
אא"באבות אכלו בוסר
אאב"חאי אפשי בתקנת חכמים
אא"האבי אבות הטומאה
אאו"מאדוני אבי ומורי
אא"זאדוני אבי זקני
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של