קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 17-1 מתוך 17
קיצורהגדרה
אחו"האיחורים חיסורים והפרעות
ב"מבלתי מספיק
טו"מטוב מאוד
ט"מטוב מאוד
כ"טכמעט טוב
כט"מכמעט טוב מאוד
כמ"טכמעט טוב
ל"מלא מספיק
מ'מספיק
מ'מצויין
מ"במספיק בקושי
נ"תנמל תעופה
צמ"מציון משוקלל
שק"דשקלול דיפרנציאלי
ת"בתעודת בגרות
תג"תתעודת גמר תיכון
תע'תעודה
1

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך