ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לפ"ש:
לפ"ש
לפי שעה

לפ"ש
לפִּדְיוֹן שבויים

לפ"ש
לפח שביעית

לפ"ש
לפח שמיטה

לפ"ש
לפסח שני

לפ"ש
לפקיד שומה

לפ"ש
לפריסַת שלום

לפ"ש
לפרשת שבוע

לפש'
לפשיטא
גלישה לערכים סמוכים
למד"ןלל"תל"צלקה"ת
למ"דלל"שלצ"דלק"ח
למב"ילל"טלצי"שלק"י
למאוה"עללב"חל"קלק"ל
ל"מל"ללקה"קלקל"פ