ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לפ"ק:
לפק'
לפקודת

לפ"ק
לפרט קטן (ציון התאריך העברי של השנה בלא רישום האלפים)

לפ"ק
לפרקא קמא

לפ"ק
לפורים קטן

לפק'
לפִּקָּדוֹן

לפ"ק
לפרט קטן

לפ"ק
לפרק קמא
גלישה לערכים סמוכים
למב"ילל"טלפ"שלקה"ק
למאוה"עללב"חל"צלקה"ת
ל"מל"ללצ"דלק"ח
לל"תלכ"שלצי"שלק"י
לל"שלכ"על"קלק"ל