ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לכה"פ:
לכה"פ
לכל הפחות
גלישה לערכים סמוכים
לָהָ"דלד"קלכהפ"חל"ל
להב"הלד"ילכ"זללב"ח
לה"בלד"הלכ"חלל"ט
לה"אלד"אלכ"עלל"ש
ל"הל"דלכ"שלל"ת