ראשי תיבות בעברית
 
 

תוצאות חיפוש לכה"י:
לכה"י
לכל היותר

לכה"י
לכל הפחות
גלישה לערכים סמוכים
לָהָ"דלד"קלכה"פלכ"ש
להב"הלד"ילכהפ"חל"ל
לה"בלד"הלכ"זללב"ח
לה"אלד"אלכ"חלל"ט
ל"הל"דלכ"עלל"ש