קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: גאוגרפיה
ערכים 40-21 מתוך 255
קיצורהגדרה
אלו"שאלון שבות
אלפ"שאלפי מנשה
אמ"זאירופה המזרחית
אַמְלָ"טאמריקה הלטינית
א"קאמר קרא
אר'אריאל
ארה"בארצות הברית
אר"יארץ ישראל
ארצ"בארצות הברית
ארצה"בארצות הברית
אש'אשקלון
אשד'אשדוד
אשכ'אשכנז
ב"בבני ברק
ב"יבת ים
בי"שבית שאן
בי"שבית שמש
ביש"אבית שאן
ב"לבית לחם
בני עי"שבני עקיבא יוסף שלזינגר
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של