קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 80-61 מתוך 127
קיצורהגדרה
כיו"בכיוצא בו
כיו"בכיוצא בזה
כיוצ"בכיוצא בזה
כ"מכבוד מעלת
כמה"רכבוד מורנו הרב
כמשכ"לכמו שכתבנו למעלה
כמ"תכבוד מעלת תפארתו
כצ"לכך צריך לומר
כצ"לכן צריך להיות
כת"זכתב זה
כת"יכתב יד
כת"רכבוד תורתו
לא"אלאהובי אבי
לכ'לכבוד
למוכ"זלמביא כתב זה
למוכ"זלמוסר כתב זה
מ'מר
מוכ"זמוסר כתב זה
מוסג"פמוסגר פה
מעל"דמעבר לדף
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של