קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תכתובת
ערכים 40-21 מתוך 127
קיצורהגדרה
ד.נ.ג.תדואר נע גליל תחתון
ה'האדון
הא'האדון
הא'האדונים
ה"ההאדונים הנכבדים
החתו"מהחתום מטה
המכ'המכוּנֶה
המצ"בהמצורף בזה
ה"נהורים נכבדים
הנז"להנזכר לעיל
הר"בהרצוף בזה
ה"שהערת שוליים
וג'וגומר
וגו'וגומר
וכד'וכדומה
וכו'וכלהוּ (וכל השאר)
וכיו"בוכיוצא באלה
וכיו"בכיוצא בזה
וע'ועיֵין
ועי'ועיֵין
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של