קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 120-101 מתוך 200
קיצורהגדרה
מדמ"למד מהירות לוע
מדעה"חמדעי החברה
מדע"חמדעי החיים
מָדָ"רמשוואות דיפרנציאליות רגילות
מ"ומרחב וקטורי
מ"זמספר זוגי
מחמל"ימרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים
מ"ימספר יסודי
מי"זמשולש ישר זווית
מיש"אהמשפט היסודי של האלגברה
מל"ממוליך למחצה
מל"פמעבדה לאומית לפיסיקה
מ"ממכנה משותף
מ"ממרחב מטרי
מ"ממשתנה מקרי
ממח"עמערכת מיקום חובקת עולם
ממק"במכנה משותף קטן ביותר
ממק"במכנה משותף קטן ביותר
מ"סמוצגת סופית
מס"שמגה סיביות לשניה
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של