קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 100-81 מתוך 200
קיצורהגדרה
יג"עיחס גלים עומדים
ידה"טידיעת הטבע
כא"מכוח אלקטרו מניע
כב"מכמעט בכל מקום
כדה"אכדור הארץ
כו"סכח סוס
כמק"בכפולה משותפת קטנה ביותר
כ"סכח סוּס
כָּצָ"בכִּלוּל בצפיפות בינונית
כָּצָ"םכִּלוּל בצפיפות מועטת
כָּצָ"רכִּלוּל בצפיפות רבה
לה"כללא הגבלת כלליות
לק"חליקוי חמה
לק"לליקוי לבנה
מ"אמשתנה אקראי
מ"גמונה גייגר
מדה"חמדעי החברה
מד"חמשוואה דיפרנציאלית חלקית
מדלי"המשוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית
מדמ"חמדעי המחשב
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של