קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 40-21 מתוך 200
קיצורהגדרה
אֶקָ"גֶאלקטרו קרדיוגרמה (EKG)
אר"פאומדי ריבועים פחותים
את"דאִפְנוּן תֶּדֶר
את"נאִפְנוּן תנופה
בה"כבלי הגבלת הכלליות
ב"חבעל חיים
בח"מביטוי חסר משמעות
ביו'ביולוגיה
בנ"אבני אדם
בע"חבעלי חיים
ב"רביטוי רגולרי
ב"תבלתי תלוי
בת"לבלתי תלוי ליניארית
בתמ"זבלתי תלויים ומפולגים (באופן) זהה
בת"סבלתי תלוי סטטיסטית
גא"מגלים אלקטרומגנטיים
גד"רגאומטריה דיפרנציאלית
גל"הגילגול ללא החלקה
גמ"לגרף מכוון לא קשיר
גמ"לגרף מכוון ללא מעגלים
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של