קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מדעים
ערכים 200-181 מתוך 200
קיצורהגדרה
שו"ששווה שוקיים
שפ"סשטח פנים סגולי
שק"קשפופרת קרן קתודית
שש"תשלושים שישים תשעים
תא"גתדר אולטרה גבוה
תאלמ"גתאימות אלקרטמגנטית
תאמל"גתאימות אלקטרומגנטית
ת"בתדר בינוני
תַּבָּ"םתדר ביניים
תב"סתת בסיס
ת"גתדר גבוה
תַּגָּ"םתדר גבוה מאד
ת"התחום הגדרה
ת"חתת חבורה
ת"לתלוי ליניארית
ת"מתת מרחב
תמ"גתהודה מגנטית גרעינית
תמ"ותת מרחב וקטורי
ת"נתדר נמוך
תנ"זתנע זוויתי
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של