קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: לשון
ערכים 80-61 מתוך 198
קיצורהגדרה
טי"תהאות ט'
ט"מטעמי מקרא
טעה"מטעמי המקרא
י'יחיד
יהו"אסימן לארבע האותיות המשמשות כאימות קריאה
יו"דהאות י'
יונ"הסיומות העתיד בעברית
כ"חכתיב חסר
כ"מכתיב מלא
כִּמְנַפֵּ"ץצרוף של חמש אותיות האלף בית בעלות צורה סופית
כ"ףהאות כ'
כק"רעיצורים גרוניים חטופים
ל'לועזית
לה"פלמד הפועל
לוה"פלוח הפעלים
ל"זלשון זכר
ל"ילשון יחיד
למ"דהאות ל'
לַמְנָ"רארבע אתיות השטף הנוטות להתחלף ביניהן
ל"נלשון נקבה
test
12345678910

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של