קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 100-81 מתוך 132
קיצורהגדרה
לפנ"צלפני הצהריים
לפסה"נלפני ספירת הנוצרים
לפעה"שלפני עלות השחר
מוצא"שמוצאי שבת
מוצ"חמוצא חג
מוציוה"כמוצאי יום הכיפורים
מוצי"טמוצאי יום טוב
מוֹצָ"שמוצאי שבת
נו'נובמבר
נוב'נובמבר
נובמ'נובמבר
ס"הספירת העומר
סה"נספירת הנוצרים
סו"זסוף זמן
סוֹפָ"שסוף שבוע
סו"שסוף שבוע
סזק"שסוף זמן קריאת שמע
ספה"נספירת הנוצרים
ספט'ספטמבר
ספטמ'ספטמבר
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של