קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 80-61 מתוך 132
קיצורהגדרה
יוכ"פיום כיפורים
יוכ"קיום כיפור קטן
יומה"שיום השנה
י"כיום כיפור
ימ"הימות השנה
ימה"בימי הביניים
ימו"הימות השנה
ינ'ינואר
ינו'ינואר
י"ציארצייט (מאידיש: יום השנה)
לאחה"צלאחר הצהריים
לבה"עלבריאת העולם
ל"פליל פסח
לפ"הלפני הספירה
לפה"סלפני הספירה
לפה"צלפני הצהרים
לפנ"הלפני הספירה
לפנה"סלפני הספירה
לפנה"צלפני הצהריים
לפנ"סלפני הספירה
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של