קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שפות
ערכים 34-21 מתוך 34
קיצורהגדרה
ל"רלשון רומית
ל"רלשון רוסית
לשה"קלשון הקודש
ל"תלשון תורה
מ"זמילה זרה
ס'סלנג
סור'סורית
עב'עברית
פר'פרסית
צ'צרפתית
צ'כ'צ'כית
צרפ'צרפתית
רומ'רומית
שס"ישפת סימנים ישראלית
test
12

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של