קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 120-101 מתוך 443
קיצורהגדרה
הנכ"להנהלה וכלליות
ה"עהגבלים עסקיים
ה"עהשתתפות עצמית
הע"להסתדרות העובדים הלאומית
הפה"צהפרשי הצמדה
ה"קהוראת קבע
התע"אהתעשייה האווירית
וָדָ"לועדת דיור לאומית
ודלי"מועדות דיור ציבוריות
ווד"לוועדת דיור ציבורית
וָודָלִי"םועדות דיור ציבוריות
ז"אזמן ארוך
זו"שזקנה ושארים
זמ"פזמן פרעון
זמ"פזמן פרעונו
ז"פזמן פרעון
ז"פזמן פרעונו
זפ"קזמן פירעון קבוע
זשמ"שזכויות שאינן מקנות שליטה
ח'חֶבְרָה
test
12345678910111213141516

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של