קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 80-61 מתוך 150
קיצורהגדרה
חו"חחלילה וחס
חו"חחס וחלילה
חו"טחוכא וטלולא
חו"קחי וקיים
חו"שחס ושלום
חזו"אחזק ואמץ!
חיב"סחי בסרט
חס"שחס ושלום
טל"חטעות לעולם חוזרת
י"סיחיד סגולה
יע"זיחד עם זאת
כופכפתור ופרח
כ"יכן ירבו
ככה"נככל הנראה
כלאח"יכלאחר יד
כנ"יכְּנֶסֶת ישראל
כפו"פכפתור ופרח
לב"בלא בא בחשבון
לו"ללפני ולפנים
לכה"פלכל הפחות
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של